Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα του επισκέπτη και η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων αποτελούν σημαντικό ζήτημα για τον Ιατρό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, για τα δικαιώματά και τις επιλογές του επισκέπτη στα προσωπικά του δεδομένα καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με τον Ιατρό για κάθε ζήτημα σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα αποτυπώνονται στο παρόν.

I. ΓΕΝΙΚΑ

1. Τροποποιήσεις:

Η παρούσα αποτελεί την πρώτη έκδοση της Πολιτικής και τίθεται σε ισχύ από την 24η Απριλίου 2020. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η συνέχιση της χρήσης της παρεχόμενης από τον Ιατρό υπηρεσίας συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους του επισκέπτη. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους της παρούσας πολιτικής, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση της υπηρεσίας ούτε να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα ενώ δικαιούται να ζητήσει διαγραφή των δεδομένων του, στο βαθμό που η διατήρησή τους δεν επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναλύονται και περιγράφονται στην Ενότητα IV παρακάτω.

2. Περιεχόμενο:

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει:

· Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τα δεδομένα σας.

· Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς και τις μεθόδους συλλογής.

· Το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία.

· Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας, και το χρόνο τήρησης των δεδομένων σας.

· Τα δικαιώματά σας και τον τρόπο πρόσβασής σας σε αυτά, καθώς και τις επιλογές σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας.

· Την προστασία και αποθήκευση των δεδομένων σας από .

ΙΙ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Ιατρός Χρήστος Σταματάκης του Γεωργίου, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4 ΠΑΛΛΗΝΗ, με ΑΦΜ 055991027, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, τηλ. 6970637828, και email: cstamatak@hotmail.com (εφ’εξής ο «Ιατρός»).

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω και να υποβάλετε τα σχόλια, απορίες, παρατηρήσεις ή τυχόν παράπονα αναφορικά με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Περαιτέρω, έχει το δικαίωμα να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον Ιατρό, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον σύνδεσμο www.dpa.gr.

1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΩΝ

Τι δεδομένα συλλέγουμε για εσάς και πώς τα συλλέγουμε

Κατά την χρήση της Υπηρεσίας, ο Ιατρός συλλέγει και επεξεργάζεται διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων για εσάς, είτε απευθείας από εσάς, ή από τρίτους ή με αυτοματοποιημένα μέσα και συγκεκριμένα:

· Δεδομένα Ταυτότητας (όνομα επώνυμο) που μας χορηγείτε κατά το κλείσιμο της ημερομηνίας και ώρας της συνεδρίας που επιθυμείτε.

· Δεδομένα Επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο) που μας χορηγείτε εσείς.

· Δεδομένα Δημογραφικά: ηλικία, φύλο, τόπος διαμονής,

· Δεδομένα Συσκευής: Πρόσβαση στην κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής για την πραγματοποίηση της βίντεοκλήσης.

Δεν συλλέγεται, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, χωρίς τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων. Οι υπηρεσίες του Ιατρού απευθύνονται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που είναι τουλάχιστον 18 ετών.

2. ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μην χρησιμοποιείτε ή παρέχετε καμία πληροφορία σε εμάς, μην κάνετε καμία χρήση της Υπηρεσίας, ακόμα και αυτή της μεταφόρτωσης και μην δίνετε καμία πληροφορία για το πρόσωπό σας σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, της διεύθυνσης, ή στοιχείων επικοινωνίας σας (τηλέφωνο, email κτλ). Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από παιδί κάτω των 18 ετών χωρίς τη συναίνεση του κηδεμόνα, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν θεωρείτε ότι μπορεί να έχουμε πληροφορίες από ή για ένα πρόσωπο κάτω των 18 ετών, επικοινωνήστε με τον Ιατρό.

Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς προαιρετικάτα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς και είναι τα ελάχιστα δυνατά για το σκοπό που συλλέγονται. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς.

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής σκοπούς:

· Για τη διαχείριση των αιτημάτων σας για βίντεο κλήση στην Πλατφόρμα,

· Για την παροχή της Υπηρεσίας για την παροχή της Ιατρικής βοήθειας εκ μέρους του Ιατρού μέσω της βίντεο κλήσης.

· Για την εξυπηρέτησή σας ως ασθενή.

· Για την ανάλυση στατιστικών δεδομένων με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας.

· Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας όπως για παράδειγμα της ακύρωσης βιντεο κλήσης.

· Για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Η νομική βάση για τη χρήση των πληροφοριών σχετικά με εσάς είναι μία από τις ακόλουθες (παρέχουμε λεπτομερέστερες εξηγήσεις στην ενότητα «μάθετε περισσότερα»):

· η τήρηση νομικής υποχρέωσης με την οποία δεσμευόμαστε,

· η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος,

· το έννομο επιχειρηματικό συμφέρον έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών,

· αν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, η συγκατάθεσή σας (την οποία θα ζητήσουμε πριν επεξεργαστούμε τις πληροφορίες).

Ειδικότερα:

· Χρησιμοποιούμε το ονοματεπώνυμό σας στα πλαίσια της Υπηρεσίας.

· Το κινητό τηλέφωνο σας το χρησιμοποιούμε για ζητήματα τυχόν άμεσης επικοινωνίας μαζί σας και μόνο για σκοπούς που αφορούν στην Υπηρεσία, στα πλαίσια του έννομου συμφέροντός μας και δε διαβιβάζουμε αυτό σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, είναι στη διακριτική ευχέρεια σας αν θα δώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

· Την ηλικία που οικειοθελώς χορηγείτε χρησιμοποιούμε για ιατρικούς λόγους.

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε. Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα τα στοιχεία που υποβάλλετε στον Ιατρό τα διαχειρίζονται αποκλειστικά ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ιατρού που τελούν υπό τον έλεγχο του αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή του. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο Ιατρός επιλέγει πρόσωπα ή τρίτους συνεργάτες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Ο Ιατρός μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από τον Ιατρό ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

2. Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ των προσωπικών σας δεδομένων

Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.

ΙV. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

· να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις,

· να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ατελή, μη επικαιροπιημενα ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Βεβαίως αντίστοιχα διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να σας ζητάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

· να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.

· να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

· να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

· να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,

· να έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παρέχεται η Υπηρεσία εκτός και αν ζητήσετε διαγραφή αυτών ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που τυχόν έχετε χορηγήσει. Μετά τη λήξη της Υπηρεσίας, θα τηρηθούν τα δεδομένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης για ένα έτος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας ή για στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια

ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies.

Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε βεβαίως προκαλούν οποιαδήποτε βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

Τα cookies χρησιμοποιούνται, ενδεικτικά, για τους ακόλουθους λόγους:

Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Για την διενέργεια ερευνών, ώστε να βελτιώνεται το περιεχόμενο και οι λειτουργίες της Υπηρεσίας και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές. Για την εμφάνιση πληροφοριών και διαφημιστικών μηνυμάτων στους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα τους από προηγούμενες επισκέψεις τους στην Υπηρεσία. Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και ενοτήτων της ιστοσελίδας. Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει επιλέξει να μην δέχεται cookies για την αναγνώρισή του, για τεχνικούς λόγους δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του (στον οποίο απαιτείται να γίνει login), προκειμένου να προβεί σε δημοσίευση αξιολογήσεων, σχολίων (δημιουργία προσωπικού περιεχομένου).

Ο Ιατρός χρησιμοποιεί για τη διαχείριση, διανομή και παρακολούθηση των διαφημιστικών καμπανιών στην ιστοσελίδα την πλατφόρμα google analytics. Τόσο η πλατφόρμα google analytics όσο και οι δικτυακές πλατφόρμες άλλων εταιρειών χρησιμοποιούν για την εύρυθμη λειτουργία τους τη μέθοδο των cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουν. Η χρήση cookies από adservers συνεργαζόμενων εταιρειών υπόκειται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των εταιρειών αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την ενημέρωσή σας σχετικά με την διαγραφή των Cookies της πλατφόρμας google analytics, που πιθανόν έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, την αποτροπή ή τον περιορισμό της τοποθέτησης Cookies μελλοντικά στον υπολογιστή σας, αλλά και για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του browser του υπολογιστή σας, ώστε να αποτρέψετε γενικότερα την τοποθέτηση Cookies.

Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα αποτροπής της τοποθέτησης cookies από τους adservers τρίτων εταιρειών (εάν παρέχεται αυτή η δυνατότητα) επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: cstamatak@hotmail.com.