Τηλεϊατρική

Ο ορισμός:

Τι είναι η Τηλεϊατρική;
Ο πιο απλός και ταυτόχρονα πιο επεξηγηματικός ορισμός είναι ο ακόλουθος :
«Τηλεϊατρική είναι η παροχή και υποστήριξη ιατρικών υπηρεσιών στις περιπτώσεις όπου παρεμβάλλεται απόσταση μεταξύ ασθενούς και ιατρού»

Η Τηλεϊατρική δεν είναι μια νέα μορφή ιατρικής, αντίθετα στηρίζεται στην εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών υπολογιστών για παροχή υπηρεσιών υγείας, σε απομακρυσμένες περιοχές. Συνδυάζει δηλαδή την τεχνολογία με την ιατρική θέτοντας τις δυνατότητες της πρώτης στην διάθεση της δεύτερης.

Νομικό πλαίσιο:

Το νομικό πλαίσιο της τηλεϊατρικής στην Ελλάδα βρίσκεται στο άρθρο 66 παρ. 16 του νόμου 3984/2011, όπου ορίζεται ότι οι υπηρεσίες Τηλεϊατρικής παρέχονται εφόσον υφίσταται η δυνατότητα και µε ευθύνη του θεράποντος ιατρού που αντιµετωπίζει το εκάστοτε περιστατικό. Ο θεράπων ιατρός, για λόγους προστασίας προσωπικών δεδοµένων, είναι υπεύθυνος να ζητά από τον ασθενή ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν από συγγενή α · βαθµού, την ενυπόγραφη έγκριση χρησιµοποίησης υπηρεσιών Τηλεϊατρικής. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο θεράπων ιατρός χρησιµοποιεί υπηρεσίες Τηλεϊατρικής κατά την κρίση του. Οι οδηγίες των Νοσοκοµείων και Μονάδων Υγείας που παρέχουν υπηρεσίες Τηλεϊατρικής είναι συµβουλευτικές και σε καµία περίπτωση υποχρεωτικές.

Ειδικά για την τηλεδερματολογία:

Ο στόχος της τηλεδερματολογίας, είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή με κύριο σκοπό την παροχή συμβουλών, διαγνωστικών και θεραπευτικών οδηγιών σε ασθενή. ∆ερματολογικές εικόνες, ιστορικό του ασθενούς, εργαστηριακές αναλύσεις, και οτιδήποτε άλλο σχετικό δεδομένο μεταδίδεται ηλεκτρονικά από τον ασθενή στον δερματολόγο, ο οποίος αξιολογεί τα κλινικά δεδομένα, προβαίνει σε διάγνωση και καθορίζει τις περαιτέρω πράξεις. Η τηλεδερματολογία είναι από τους ποιο σημαντικούς κλάδους στον χώρο της τηλεϊατρικής και αυτό διότι τα δερματολογικά περιστατικά είναι πάρα πολλά (περίπου το 30% των συνολικών περιστατικών) και όμως αυτά ή δεν αντιμετωπίζονται σωστά ή αντιμετωπίζονται ελλιπώς λόγω έλλειψης εξειδικευμένου δερματολόγου.
Για την ορθή λειτουργία της τηλεδερματολογίας μπορεί να απαιτηθεί κάποιος φτηνός ή ακριβότερος εξοπλισμός. Σε κάθε περίπτωση πάντως χρειάζονται μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μια video camera για τα δερματολογικά περιστατικά τα οποία είναι πιο επιφανειακά καθώς και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής για να μεταδώσει τα δεδομένα. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει χρήση ενός σύγχρονου «έξυπνου» τηλεφώνου που θα λαμβάνει φωτογραφίες ή και βίντεο και θα μπορεί να τις αποστέλλει στον ιατρό.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας από τον ιατρό Χρήστο Σταματάκη του Γεωργίου (ΑΦΜ 055991027) [εφ’εξής καλούμενος για λόγους συντομίας ο «Ιατρός»]. Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ανά πάσα στιγμή. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με τον Ιατρό.

2. Ο Ιατρός δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.

3. Η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Ιατρός διαχειρίζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από τους χρήστες των υπηρεσιών του. Η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει ο Ιατρός συνεπάγεται αποδοχή της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου.

4. Οι πληροφορίες που παρέχετε στον Ιατρό ορίζονται «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά εσάς, καθόσον δεν είναι εφικτός ο έλεγχος εγκυρότητας και ορθότητας αυτών από τον Ιατρό. Τα προσωπικά σας στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχομένων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.
Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην καταστρατήγηση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών που παρέχετε στον Ιατρό και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών παρέχετε πλήρη εξουσιοδότηση στον Ιατρό για χρήση των πληροφοριών αυτών. Ο Ιατρός δεσμεύεται στην χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία, την ισχύουσα νομοθεσία και τους παρόντες όρους χρήσης.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους ή του συνόλου της Ιστοσελίδας ή του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Ιατρού. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλετε να σταματήσετε την περιήγηση και να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας. Ο Ιατρός διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των χρηστών και δεσμεύεται να μην τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον Αρχές. Ο χρήστης, μπορεί να επικοινωνεί με τον Ιατρό προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που πρέπει να τηρούνται από τη νομοθεσία.
Τυχόν ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του επισκέπτη / χρήστη. Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση του, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής.

Ο Ιατρός δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων του Ιατρού μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο χρήστης το επιθυμεί. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί ο Ιατρός ή την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων του, θα πρέπει να υποβάλετε σχετικό αίτημα στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση cstamatak@hotmail.com μέσω του email με το οποίο επικοινωνείτε με τον Ιατρό, στο οποίο να περιλαμβάνετε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας, τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων του Ιατρού. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα άρνησης εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

5. Ο Ιατρός παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής τηλεϊατρικής, όπως αυτές ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω της Ιστοσελίδας με τον Ιατρό, να ζητήσετε συνεδρία-επικοινωνία για συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, την διαθεσιμότητα της οποίας θα επιβεβαιώσει ο Ιατρός και στη συνέχεια να προκαταβάλετε την αμοιβή του Ιατρού μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών που διαθέτει η ιστοσελίδα. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση ακύρωσης της συνεδρίας σε διάστημα μικρότερο των 24 ωρών ο Ιατρός διατηρεί το δικαίωμα μη επιστροφής των χρημάτων. Συμφωνείτε ότι θα σας ζητηθεί να παρέχετε στον Ιατρό πλήρες ιατρικό ιστορικό, αναλυτική περιγραφή των συμπτωμάτων που έχετε καθώς και τυχόν φωτογραφικό υλικό, προκειμένου ο Ιατρός να χρησιμοποιήσει τους κανόνες της επιστήμης, βασιζόμενος στα στοιχεία που εσείς του παρέχετε, για να προβεί στην κατά το δυνατόν ασφαλέστερη διάγνωση και να σας παράσχει τη συμβουλευτική του γνώμη. Σε κάθε όμως περίπτωση, δεσμεύεστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του Ιατρού και, σε περίπτωση που σας ζητηθεί, να ζητήσετε τη συνδρομή του πλησιέστερου σε εσάς ιατρικού προσωπικού.

6. Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στον Ιατρό. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Σε καμιά περίπτωση ο Ιατρός ή οι υπάλληλοι του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι χρήστες συνεπεία των παρεχομένων υπηρεσιών.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του Ιατρού και των επισκεπτών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.